Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Elektrotechnisch bureau van de Mheen.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Elektrotechnisch bureau Van de Mheen. gevestigd aan de Rikkert Jacobstraat 11 te Bunschoten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 61884251;
 2. Opdrachtgever: de wederpartij met wie Elektrotechnisch bureau Van de Mheen. een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Elektrotechnisch bureau Van de Mheen en Opdrachtgever;
 4. Elektrotechnische installatie: installatie(s) van Opdrachtgever waarop de overeenkomst betrekking heeft;
 5. locatie: de locatie waar de elektrische installatie zich bevindt;
 6. werkzaamheden: de montage van of reparatiewerkzaamheden aan de elektrische installatie.

Artikel 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Opdrachtgever met Elektrotechnisch bureau Van de Mheen aangaat en op alle werkzaamheden die Elektrotechnisch bureau Van de Mheen uitvoert.
 2. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover dat schriftelijk met Elektrotechnisch bureau Van de Mheen is overeengekomen. Dergelijke aanvullingen of afwijkingen gelden slechts met betrekking tot de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
 4. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Elektrotechnisch bureau Van de Mheen en Opdrachtgever kunnen niet aan derden worden overgedragen, behalve met schriftelijke toestemming van Elektrotechnisch bureau Van de Mheen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
  bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Elektrotechnisch bureau Van de Mheen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Indien Elektrotechnisch bureau Van de Mheen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
  betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elektrotechnisch bureau Van de
  Mheen. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
  van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Elektrotechnisch bureau Van de Mheen. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes Elektrotechnisch bureau Van de Mheen. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bij de aanbieding verstrekt documentatiemateriaal is uitsluitend informatief en bindt Elektrotechnisch bureau Van de Mheen. niet, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elektrotechnisch bureau Van de Mheen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, overeenkomsten of overige publicaties van Elektrotechnisch bureau van de Mheen binden Elektrotechnisch bureau van de Mheen niet.
 6. De door Elektrotechnisch bureau van de Mheen aan Opdrachtgever verstrekte offertes en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Elektrotechnisch bureau van de Mheen niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Opdrachtgever het aanbod van Elektrotechnisch bureau van de Mheen schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Elektrotechnisch bureau van de Mheen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Elektrotechnisch bureau van de Mheen voert de werkzaamheden uit binnen de normale werktijden van Elektrotechnisch bureau van de Mheen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Elektrotechnisch bureau van de Mheen zal zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden houden aan de door de wet gestelde veiligheidseisen en aan overige gestelde overheidsvoorschriften.
 4. Bij het niet kunnen uitvoeren van de overeenkomst door omstandigheden als ziekte van degene die de betreffende werkzaamheden zou uitvoeren, zal Elektrotechnisch bureau van de Mheen – indien redelijkerwijze mogelijk- voor adequate vervanging zorg dragen en bij gebreke daarvan de eventueel voor de werkzaamheden reeds betaalde prijs aan Opdrachtgever restitueren.
 5. Elektrotechnisch bureau van de Mheen is gerechtigd de werkzaamheden door derden te laten verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.
 6. Elektrotechnisch bureau van de Mheen zal bij het uitvoeren van de werkzaamheden waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

Artikel 6. Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen waarvan Elektrotechnisch bureau van de Mheen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elektrotechnisch bureau van de Mheen worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Elektrotechnisch bureau van de Mheen tijdig de beschikking heeft over:
 3. Opdrachtgever stelt het genoemde in lid 2 van dit artikel kosteloos aan Elektrotechnisch bureau van de Mheen ter beschikking
 4. a. toegang tot de elektrische installatie;
  b. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van materialen en werktuigen etc., alles op aanwijzing van Elektrotechnisch bureau van de Mheen en voldoende ruimte voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
  c. overige informatie over de locatie en de elektrische installatie die voor Elektrotechnisch bureau van de Mheen van belang kan zijn.

 5. Opdrachtgever stelt Elektrotechnisch bureau van de Mheen in staat de werkzaamheden ongestoord, op een goede en veilige manier tijdig, volledig en conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.
 6. Indien Elektrotechnisch bureau van de Mheen niet op het overeengekomen tijdstip toegang wordt verschaft tot de elektrische installatie, waardoor Elektrotechnisch bureau van de Mheen. de werkzaamheden niet kan verrichten, dan is Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten en uurtarieven) aan Elektrotechnisch bureau van de Mheen verschuldigd.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Elektrotechnisch bureau van de Mheen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Elektrotechnisch bureau van de Mheen of die voortvloeien uit de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien Opdrachtgever onrechtmatig jegens Elektrotechnisch bureau van de Mheen handelt, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Elektrotechnisch bureau van de Mheen daardoor lijdt en is Elektrotechnisch bureau van de Mheen. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle door Elektrotechnisch bureau van de Mheen vermelde prijzen of tarieven zijn voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, uitgedrukt in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen.

Artikel 8. Meerkosten

 1. Indien de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de locatie en/of de elektrische installatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Elektrotechnisch bureau van de Mheen bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden.
 3. De meerkosten zoals omschreven in artikel 8.1 en 8.2 zijn voor rekening van Opdrachtgever en Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de hoogte van de meerkosten.
 4. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van Opdrachtgever aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat Elektrotechnisch bureau van de Mheen werkzaamheden uitvoert op een tijdstip die valt buiten de normale werktijden van Elektrotechnisch bureau van de Mheen of indien Elektrotechnisch bureau van de Mheen op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert op een tijdstip die valt buiten de normale werktijden van Elektrotechnisch bureau van de Mheen, dan is Elektrotechnisch bureau van de Mheen gerechtigd de extra kosten die daaruit voortvloeien aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9. Facturatie en betaling

 1. Facturatie geschiedt (deels) vooraf. Elektrotechnisch bureau van de Mheen maakt pas een aanvang met de werkzaamheden nadat Elektrotechnisch bureau van de Mheen de (aan)betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 3. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Elektrotechnisch bureau van de Mheen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
 6. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 10.Annulering

 1. Indien Opdrachtgever een aan Elektrotechnisch bureau van de Mheen verstrekte opdracht, wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan Elektrotechnisch bureau van de Mheen
 2. Indien Opdrachtgever een verstrekte opdracht, bij of na aanvang van de betreffende werkzaamheden annuleert, is hij de volledige kosten voor deze werkzaamheden verschuldigd.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht voor een consult annuleren of opschorten tot uiterlijk twee dagen voor het consult. Doet Opdrachtgever dit niet, dan zal er 50% van het kostende consult in rekening gebracht worden, vermeerderd met de administratiekosten van 50,00 Euro.
 4. Indien Opdrachtgever een verstrekte opdracht voor een consult uiterlijk een week voor het consult annuleert, zullen louter de administratiekosten in rekening gebracht worden van 50,00 Euro.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd de afspraak voor een consult te verplaatsen. Echter met dien verstande dat Elektrotechnisch bureau van de Mheen, uiterlijk een week (5 werkdagen) voor het consult wordt geïnformeerd.

Artikel 11.Oplevertijd

 1. De door Elektrotechnisch bureau van de Mheen opgegeven oplevertijden zijn niet als een fatale termijn te beschouwen
 2. In het geval dat een met Opdrachtgever overeengekomen oplevertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Elektrotechnisch bureau van de Mheen ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 3. Overschrijding van de opgegeven oplevertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
 4. Indien Elektrotechnisch bureau van de Mheen weet of het vermoeden heeft dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal Elektrotechnisch bureau van de Mheen Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 12.Klachten

 1. Opdrachtgever wordt geacht direct na de oplevering tot de inspectie daarvan over te gaan en daaraan geconstateerde gebreken terstond aan Elektrotechnisch bureau van de Mheen te melden. Opdrachtgever dient Elektrotechnisch bureau van de Mheen de gelegenheid te geven deze melding te controleren en om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. Indien het herstellen van een tekortkoming in het opgeleverde niet meer mogelijk is, dan zal Elektrotechnisch bureau van de Mheen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13.Aansprakelijkheid en verjaring

 1. Elektrotechnisch bureau van de Mheen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
  b. enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 2. Elektrotechnisch bureau van de Mheen is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van Opdrachtgever of van derden, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten voor de aanvang van de door Elektrotechnisch bureau van de Mheen te verrichten werkzaamheden.
 3. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Elektrotechnisch bureau van de Mheen is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door Opdrachtgever gegeven instructies.
 4. Elektrotechnisch bureau van de Mheen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Elektrotechnisch bureau van de Mheen in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 5. Elektrotechnisch bureau van de Mheen is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, brandschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 6. Indien Elektrotechnisch bureau van de Mheen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Elektrotechnisch bureau van de Mheen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Elektrotechnisch bureau van de Mheen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Elektrotechnisch bureau van de Mheen beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Elektrotechnisch bureau van de Mheen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Elektrotechnisch bureau van de Mheen kan aanwenden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Elektrotechnisch bureau van de Mheen tegen alle aanspraken van derden, de door Elektrotechnisch bureau van de Mheen in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden van Elektrotechnisch bureau van de Mheen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Elektrotechnisch bureau van de Mheen of haar medewerkers.

Artikel 14.Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de werkzaamheden, waaronder tevens de rechten op het in het kader van de betreffende werkzaamheden door Elektrotechnisch bureau van de Mheen verstrekte of ter beschikking gestelde materiaal, bij Elektrotechnisch bureau van de Mheen
 2. Zonder toestemming van Elektrotechnisch bureau van de Mheen is het Opdrachtgever niet toegestaan het door Elektrotechnisch bureau van de Mheen verstrekte materiaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te verveelvoudigen.

Artikel 15.Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van Elektrotechnisch bureau van de Mheen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Elektrotechnisch bureau van de Mheen kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte van een of meerdere natuurlijke personen die namens Elektrotechnisch bureau van de Mheen de overeenkomst uitvoeren, staking, brand, diefstal, weersinvloeden, natuurrampen, oorlog of rellen, overheidsmaatregelen, stroomstoring, niet-toerekenbare tekortkoming van derden die door Elektrotechnisch bureau van de Mheen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.
 2. Overmacht geeft Elektrotechnisch bureau van de Mheen het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft Opdrachtgever tot betaling gehouden.
 3. Indien zich aan de zijde van Elektrotechnisch bureau van de Mheen een overmacht situatie voordoet, zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door Elektrotechnisch bureau van de Mheen op de hoogte worden gesteld en zal Elektrotechnisch bureau van de Mheen hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja binnen welke termijn.

Artikel 16.Opschorting en ontbinding

 1. 16.1 Elektrotechnisch bureau van de Mheen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
  a. Elektrotechnisch bureau van de Mheen bij het uitvoeren van de werkzaamheden dreigt te worden
  blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen of indien een andere gevaarlijke situatie zich
  voordoet of dreigt voor te doen;
  b. Het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen
 2. Elektrotechnisch bureau van de Mheen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 3. Voorts is Elektrotechnisch bureau van de Mheen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Elektrotechnisch bureau van de Mheen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Elektrotechnisch bureau van de Mheen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 5. Elektrotechnisch bureau van de Mheen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan Opdrachtgever wordt verleend, ingeval Opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of Elektrotechnisch bureau van de Mheen de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan Opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Elektrotechnisch bureau van de Mheen op vergoeding van schade die zij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 17.Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 18.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen Elektrotechnisch bureau van de Mheen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Elektrotechnisch bureau van de Mheen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Elektrotechnisch bureau van de Mheen gevestigd is.